Erasmus ja Luther, Agricolan esikuvat

maanantaina 27. syyskuuta, 2021

Mikael Agricolalla oli kaksi opettajaa ja esikuvaa. Erasmus Rotterdamilainen oli ajan johtava raamatuntutkija ja antiikin kirjalli­suuden tuntija. Myös Luther oli raamatuntutki­ja, mutta lisäksi uu­den kirkkokunnan perustaja. Miehet riitautuivat, sillä Erasmus ei seurannut Lutheria, vaan jäi katoliseen kirk­koon.

Agricola tutustui molempien johtavien teologien teoksiin jo kouluaikanaan Viipuris­sa. Tultuaan Turkuun 1528 hän tapasi kou­lumestari Pietari Särki­lahden, joka oli kuunnellut Erasmusta Louvainin yliopistossa, mutta siirtynyt monen nuoren humanistin tavoin Lutherin oppi­laaksi.

Agricola osti Lutherin latinankieli­sen postillan ja teki siihen runsaasti reu­namerkintö­jä. Puolet niistä on viittauk­sia raamatunkohtiin. Ne osoittavat, että luki­ja tunsi paitsi viral­lisen latinankielisen Raamatun myös tästä poikkeavan Erasmuksen julkaiseman Uuden testamentin latinankie­lisen tekstin. Agricola kiin­nitti huomionsa postillassa esiinty­viin sananlaskuihin ja selit­ti niitä Erasmuksen sananlaskuko­koelman Adagia avulla.

Agricola lähetettiin Wittenbergiin paitsi opiskelemaan myös suo­mentamaan Uutta testamenttia. Hän sai opastusta itse Lutherilta, joka jatkuvasti paranteli omaa saksankielistä Raamattuaan. Lut­her kirjoitti Kustaa Vaasalle suosituskirjeen, jossa hän vihja­si, että lahjakkaasta maisterista tulisi hyvä opettaja Uppsalan yliopistoon. Kuningas ei lämmennyt ajatukselle. Agricola palasi Turkuun rehtoriksi, piispaksi ja suomentajaksi.

Hän suomensi molempia opettajiaan. Rukouskirjan (1544) lähde­luettelon aloittavat Wittenbergin teologit ”isämme herra tohto­ri Martin Luther ja ope­ttajamme Philipp Melanchthon” sekä kolman­tena Erasmus Rotterdamilainen. Kirjassa on muutama rukous Luthe­rilta ja Melanchthonilta, mutta Erasmuksen latinankielisestä rukouskirjasta Agricola on suomentanut kaksi kolmannesta eli 38 rukousta.

Agricola oli Erasmuksen tavoin kiinnostunut sananlaskuista ja sirotteli niitä sekä painetuihin että muihin tek­steihinsä. Hän aikoi vuoden 1553 alussa julkaista sananlaskuko­koelman. Tästä ei tullut mitään, ja ainoastaan käsikirjoituksen alku on säilynyt. Siinä hän Erasmuksen Adagiaa mukaillen perus­telee sananlaskujen käyttöä. Katkelmasta käy ilmi, että Agricola on tuntenut myös humanistin tunnetuimman teoksen Moriae encomium eli Tyhmyy­den yli­stys.

Agricola oli Erasmuksen ja Lutherin tavoin Raama­tun kääntäjä ja selittäjä. Hän oli jo ennen Wittenbergiin lähtöään al­kanut opis­kella kreikkaa. Tut­kimus on osoittanut, että yksi Uuden tes­ta­mentin läh­de­teksteistä on Era­smuksen julkaisema alkuteksti. Tä­män li­säksi Turun koulumestarin pöydällä oli latinankie­linen Raa­mattu eli Vulgata, Erasmuksen latinankielinen Uusi testa­mentti, Lut­he­rin Raamattu, ruot­sa­lainen vuo­den 1526 Uusi testa­mentti sekä vuoden 1541 Kus­taa Vaasan Raamat­tu.

Agricola selitti Raamattua ennen kaikkea Lutherin Raamatun ja Kustaa Vaa­san Raa­mat­un esipuheiden ja reunahuomautusten avulla, mutta ei tyy­tynyt nii­hin. Evankeliumien esipuheet ovat kirkkoisä Hieronymukselta, ja Agricola on suomentanut ne Erasmuksen Uu­desta testamentista.

Erasmus kuoli heinäkuussa 1536. Kun humanistin lähtö tuli pu­heeksi Lutherin päivällispöydässä kahta vuotta myöhemmin, isä­ntä totesi vanhan vastustajansa pitäneen arvossa ainoastaan it­seään, eläneen jumalattomasti ja menneen helvettiin. Kaikki pöy­tä­vieraat eivät yhtyneet näin suorasukaiseen ja väärämieliseen kiroukseen. He olivat entisiä Erasmuksen ihailijoita, joiden tie oli kulkenut humanismista Lutherin leiriin. Tähän ryhmään liittyi myös suomalainen opiskelija. Agricola oli sekä Erasmuksen että Luthe­rin oppilas, eikä hän nähnyt eroa suurten opettajiensa ju­listuk­sessa. Molemmat olivat aikansa joh­ta­via teologeja ja kir­kon uu­distajia. Agricola oli humanisti­re­for­maattori, eikä hän hylännyt Erasmusta, vaikka tä­män ylle oli laskeutunut Martti-tohtorin ki­rous.

(S. H.)

Jätä vastaus